Akcjonariusze

WYDAWNICTWA AKCYDENSOWE SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000041792

 

 

Zarząd Wydawnictw Akcydensowych S.A. w Warszawie, działając na podstawie §20 ust.2 Statutu Spółki,
zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na dzień 11 czerwca 2024 r. o godz. 11.00,
w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. J. Bema 60a.


Porządek obrad:
 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2023 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkom Zarządu.
 9.  Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkom Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
12. Zatwierdzenie planu ekonomiczno-inwestycyjnego Spółki na 2024 r.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.


Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwa w formie pisemnej należy złożyć w Spółce najpóźniej w dniu Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy będzie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. J. Bema 60a, przez 3 dni robocze przed Zgromadzeniem, a materiały w sprawach objętych porządkiem obrad zostaną wyłożone do wglądu również w siedzibie Spółki na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

-------------------------------------

Data publikacji: 13.05.2024 r.

 

 

Zarząd Wydawnictw Akcydensowych S.A. w Warszawie, działając na podstawie §20 ust. 3 Statutu Spółki,
zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na dzień 26 lutego 2024 roku o godz. 12:00,
w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. J. Bema 60a.


Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia środka trwałego.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwa w formie pisemnej należy złożyć w Spółce najpóźniej w dniu Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy będzie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. J. Bema 60a, przez 3 dni robocze przed Zgromadzeniem, a materiały w sprawach objętych porządkiem obrad zostaną wyłożone do wglądu również w siedzibie Spółki na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

-------------------------------------

Data publikacji: 25.01.2024 r.

 

 

Zarząd Wydawnictw Akcydensowych S.A. w Warszawie, działając na podstawie §20 ust.2 Statutu Spółki,
zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na dzień 27 czerwca 2023 r. o godz. 10:00,
w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. J. Bema 60a.


Porządek obrad:
 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2022 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkom Zarządu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkom Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku/pokrycia straty.
11. Zatwierdzenie planu ekonomiczno-inwestycyjnego Spółki na 2023 r.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.
Pełnomocnictwa w formie pisemnej należy złożyć w Spółce najpóźniej w dniu Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy będzie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. J. Bema 60a,
przez 3 dni robocze przed Zgromadzeniem, a materiały w sprawach objętych porządkiem obrad
zostaną wyłożone do wglądu również w siedzibie Spółki na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

-------------------------------------

Data publikacji: 22.05.2023 r.

 

 

Zarząd Wydawnictw Akcydensowych S.A. w Warszawie, działając na podstawie §20 ust.2 Statutu Spółki,
zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na dzień 28 czerwca 2022 r. o godz. 10:00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. J. Bema 60a.

Porządek obrad:
  1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Wybór Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2021 rok.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 rok.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkom Zarządu.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkom Rady Nadzorczej.
10. Wybory Rady Nadzorczej na następną kadencję.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku/pokrycia straty.
12. Zatwierdzenie planu ekonomiczno-inwestycyjnego Spółki na 2022 r.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.
Pełnomocnictwa w formie pisemnej należy złożyć w Spółce najpóźniej w dniu Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy będzie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. J. Bema 60a,
przez 3 dni robocze przed Zgromadzeniem, a materiały w sprawach objętych porządkiem obrad
zostaną wyłożone do wglądu również w siedzibie Spółki na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

-------------------------------------

Data publikacji: 23.05.2022 r.

 

 

Zarząd Wydawnictw Akcydensowych S.A. w Warszawie, działając na podstawie §20 ust.2 Statutu Spółki, zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na dzień 24 sierpnia 2021 r. o godz. 10:00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. J. Bema 60a.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2020 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkom Zarządu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkom Rady Nadzorczej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku/pokrycia straty.
 11. Zatwierdzenie planu ekonomiczno-inwestycyjnego Spółki na 2021 r.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwa w formie pisemnej należy złożyć w Spółce najpóźniej w dniu Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy będzie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. J. Bema 60a,  przez 3 dni robocze przed Zgromadzeniem, a materiały w sprawach objętych porządkiem obrad zostaną wyłożone do wglądu również w siedzibie Spółki na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

-------------------------------------

Data publikacji: 01.07.2021 r. 

 

 

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek
handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako "Ustawa", Spółka
Wydawnictwa Akcydensowe S.A. z siedzibą w Warszawie, (dalej jako: "Spółka"), informuje
akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji
akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze
akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 328(1) § 2 Kodeksu spółek
handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę
wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem
potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do
aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata
ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w
spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami, Zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia
dokumentów akcji najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r. w siedzibie Spółki: 01-225 Warszawa, ul.
Józefa Bema 60a, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00, tak by mogły być
przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za
pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod numerem telefonu:
22 632-20 04 wew.210

-------------------------------------

Data publikacji: 24.09.2020 r.

 

 

Zarząd Wydawnictw Akcydensowych S.A. w Warszawie, działając na podstawie §20 ust. 3 Statutu Spółki,
zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na dzień 23 września 2020 roku o godz. 10:00,
w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. J. Bema 60a.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.
Pełnomocnictwa w formie pisemnej należy złożyć w Spółce najpóźniej w dniu Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy będzie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. J. Bema 60a,
przez 3 dni robocze przed Zgromadzeniem, a materiały w sprawach objętych porządkiem obrad
zostaną wyłożone do wglądu również w siedzibie Spółki na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

-------------------------------------

Data publikacji: 04.09.2020 r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl