Polityka prywatności

1. Administrator
2. Gromadzone dane
3. Cele przetwarzania danych
4. Dobrowolność podania danych, zgoda na przetwarzanie
5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
6. Zabezpieczenie danych
7. Pozostałe postanowienia


Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności”) stanowi integralną część Regulaminu Sklepu internetowego www.wa.com.pl. Akceptacja Regulaminu oznacza również akceptację Polityki Prywatności. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu internetowego www.wa.com.pl Kupujący powinien zapoznać się z Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających ze Sklepu internetowego www.wa.com.pl.

1. Administrator 
1.1. Administratorem danych osobowych osób korzystających ze Sklepu internetowego www.wa.com.pl, w tym Klienta i Konsumenta, są Wydawnictwa Akcydensowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. J. Bema 60 a, 01-225 Warszawa, wpisanymi do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. ST. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041792, kapitał akcyjny 2.502.000zł NIP 527-12-01-598, działającymi przez Wydawnictwa Akcydensowe S.A. Oddział w Olsztynie ul. Bema 60a, 01-225 Warszawa zwanym dalej („Administrator”).
1.2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

2. Gromadzone dane
Gromadzone dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, nazwa (firma), NIP, adres prowadzenia działalności, adres dostawy, numer telefonu, e-mail, login i hasło Klienta lub Konsumenta, adres IP komputera z którego dokonano Rejestracji lub złożono zamówienie. Dane osobowe gromadzone są przy Rejestracji Klienta lub Konsumenta, wypełnianiu formularza zamówienia, formularza zapisu na newsletter, w trakcie komunikacji z podmiotem danych. 

3. Cele przetwarzania danych
Dane przetwarzane będą w celu:
3.1. Świadczenia usługi Konta Klienta – przez okres prowadzenia konta na rzecz Klienta lub Konsumenta, aż do momentu likwidacji Konta Klienta na żądanie Klienta lub Konsumenta - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
3.2. Zawarcia i realizacji Umów Sprzedaży produktów za pośrednictwem Sklepu internetowego www.wa.com.pl – do czasu zakończenia realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;
3.3. Realizacji przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów prawa podatkowego – przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku należnego w związku z zawarciem i realizacją Umowy Sprzedaży produktu za pośrednictwem Sklepu internetowego www.wa.com.pl, albo dłużej jeżeli wymagają tego przepisy prawa - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;
3.4. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami jakie Administrator albo Państwo możecie mieć w stosunku do siebie (w tym danych zawartych w Koncie Klienta, danych dotyczących umów sprzedaży produktów za pośrednictwem Sklepu internetowego www.wa.com.pl) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO - przez okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa;
3.5. Wysyłania newslettera z treściami informacyjnymi dotyczącymi produktów oferowanych przez Administratora – aż do cofnięcia zgody - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

4. Dobrowolność podania danych, zgoda na przetwarzanie
4.1. Podanie danych jest dobrowolne. W zakresie wskazanym w Regulaminie podanie danych jest konieczne w celu Rejestracji lub złożenia i realizacji zamówienia.
4.2. Mogą Państwo podać swoje dane osobowe, nie wyrażając jednocześnie zgody na ich przetwarzanie w celu otrzymywania newslettera.
4.3. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie Państwa danych w powyższych celach, mogą Państwo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się Biurem Obsługi Klienta pod adresem sklepinternet@wa.com.pl tel.: (89) 533-52-13.
Zgodę na otrzymywanie newsletter mogą Państwo cofnąć również klikając w odpowiedni link, umieszczony w każdym newsletterze.
Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
5.1. Każdemu, czyje dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub prawo sprzeciwu wobec przetwarzania (o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osobie której dane są przetwarzane przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych.
5.2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod@wa.com.pl
5.3. Przewidywanymi odbiorcami danych są podmioty którym Administrator powierzy przetwarzanie danych, w tym na przykład podmioty dostarczające infrastrukturę techniczną wykorzystywaną w celu prowadzenia Sklepu internetowego www.wa.com.pl, dostawcy usług logistycznych, podmioty którym Administrator zlecił prowadzenie obsługi Klienta lub Konsumenta, pracownicy i współpracownicy Administratora lub tych podmiotów – w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności lub wynikających z umów, jakie zawarli Państwo z Administratorem.
5.4. Administrator może odmówić usunięcia danych, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa.

6. Zabezpieczenie danych
6.1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
6.2. Do przetwarzania Państwa danych wewnątrz organizacji Administratora dopuszczane są wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.

7. Pozostałe postanowienia
7.1. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.
7.2. Informacje dotyczące wykorzystania plików cookies zawarte są w Polityce Cookies.
7.3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób ze Sklepu internetowego www.wa.com.pl obowiązuje aktualna wersja Polityki Prywatności.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl